Laatst aangepast: 2018-05-23

Jij bent belangrijk

Het Tomabel-Inofec cycling team wil al haar leden ondersteunen opdat je meer plezier zou beleven aan je sport en succesvoller kan worden. We zijn ervan overtuigd dat een goede relatie met onze leden, hun ouders, grootouders en sympathysanten zeer belangrijk is. Daarom doen we er alles aan om jouw privacy te beschermen en willen we duidelijk zijn hoe we data verzamelen en wat we er mee doen.

Deze verklaring beschrijft hoe het Tomabel-Inofec Cycling team persoonlijke informatie verzamelt en beheert. Deze verklaring is van toepassing als lid, ouder, medewerker, sponsor en vrijwilliger, maar ook voor iedereen die onze websites gebruikt of inschrijft op onze nieuwsbrief.

Informatie die je ons moet aanreiken

Wanneer je je engageert voor het Tomabel-Inofec Cycling team, kunnen we volgende informatie bewaren wanneer je ze ons verstrekt, zoals wanneer je:

 • lid wordt,
 • inschrijft op de nieuwsbrief,
 • te kennen geeft informatie van het team te willen ontvangen,
 • je opgeeft als vrijwilliger

De persoonlijke informatie die we van je kunnen vragen zijn:

 • je naam en emailadres(sen),
 • de naam en emailadres(sen) van contactpersonen,
 • je adres(sen),
 • contactgegevens,
 • identificatiegegevens zoals rijksregisternummer en/of licentienummer,
 • geboortedatum,
 • gezondheidsverklaringen,
 • resultaten en straffen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door onze club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om contact op te nemen mbt clubactiviteiten;
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de federatie;
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming) te ontvangen
 • Opdat we subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) kunnen bekomen.

Wanneer delen we uw gegevens?

De gegevens die je ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het registreren van leden bij de federatie en Sport Vlaanderen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een oorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij ersoonsgegevens delen met derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe houden we je data veilig?

Het Tomabel-Inofec Cycling team neemt alle redelijke maatregelen om zich ervan te verzekeren dat alle data enkel voor jou beschikbaar blijft en om de data te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, wijziging of vernietiging. Alle personen die namens de ploeg van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Ze zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Onderaan deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren). Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tomabel-Inofec Cycling team
Sint-Maartensveldstraat 1G, 8850 Ardooie
info@tomabel-inofec-cyclingteam.com