Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op het contract, maar ook een leidraad voor alle leden en mensen die deel uitmaken van het Tomabel-Inofec Cycling Team. Tegelijkertijd is het een engagementsverklaring  die wij als club, samen met alle leden, ouders, medewerkers en supporters willen aangaan om een aangepaste sportomgeving te creëren voor onze renners.

We vragen dan ook iedereen om het zorgvuldig te lezen en te ondertekenen voor akkoord.

Lidmaatschap

Iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet, kan lid worden na goedkeuring door het voltallige dagelijkse bestuur. Een uitnodiging tot deelname aan de training kan bekomen worden door een simpele vraag aan iemand van het bestuur. Het ledenaantal van onze club is evenwel beperkt zodat nieuwe leden zullen geweigerd worden  eenmaal het maximale ledenaantal is bereikt. Tegen een beslissing van het voltallige bestuur is geen verhaal mogelijk.

 • minimum 6 jaar en maximum 17 jaar worden in het jaar van het lidmaatschap
 • aan minstens 3 trainingen van het team hebben deelgenomen
 • ambitie hebben om ook naast onze trainingen het wielrennen actief te beoefenen, met voorkeur voor veldrijden

Het lidmaatschap loopt vanaf 1 januari tot 31 december van het werkjaar. Een onderlinge overeenkomst moet door de renner en het team worden ondertekend en nageleefd.

Veiligheid

Een veilige sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Daarom vragen we iedereen volgende punten na te leven:

 • Alle leden moeten zich aansluiten bij Cycling Vlaanderen. Het team zorgt ervoor dat alle medewerkers en vrijwilligers maximaal worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen.
 • De fietshelm is een essentieel en verplicht onderdeel van het uniform.
 • Iedere renner moet zijn fiets verzorgen en onderhouden.
 • Het team zorgt voor trainingen in een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
 • We werken aan een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven.
 • We streven er naar om op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport te doen. Aan competitie doen bij ziekte of koorts raden we ten stelligste af.

Participatie

De Tomabel-Inofec Cycling team ploeg is ontstaan uit een stel enthousiaste mensen die de handen in elkaar sloegen om hun vriendschap en passie voor de wielersport kracht te zetten. Ook vandaag is de onderlinge bijdrage die ieder lid en ouder levert meer dan ooit de motor die de ploeg in stand moet houden. Als VZW zijn we volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk.

We vragen dan ook uitdrukkelijk:

 • dat elke ouder zijn steentje bijdraagt en spontaan een taak opneemt op minstens één van onze organisaties.
 • dat elke renner naar godsvrucht en vermogen zijn best doet om op de trainingen aanwezig te zijn.

Een schouderklopje doet meer wonderen dan prestaties of geld. Dat hoeft niet altijd alleen van het bestuur te komen.

Gedragscode

Het Tomabel-Inofec Cycling Team wil sport en beweging aanbieden op een kwaliteitsvolle betaalbare, aangename en gezonde manier. Dat kan alleen in een omgeving waarin aandacht wordt besteed aan een aantal fundamentele ethische normen en waarden zoals respect en verdraagzaamheid. Naast de aandacht voor gezond sporten willen we ook de nodige aandacht besteden aan het ethisch aspect.

 • Toon respect voor elkaar, je trainers, begeleiders, ouders en ploeggenoten, maar ook sponsors en supporters. Het team bestaat slechts omdat iedereen er is. Wees dan ook trots er deel te mogen van uitmaken.
 • Kom naar de trainingen en de wedstrijden om plezier te maken, niet om je af te reageren. Iedereen is verschillend en niet iedereen kan kampioen worden. Besef dat je ook de minste fietser iets kan leren. Focus dus altijd op mogelijkheden en nooit op tekortkomingen. Help je medesporter en je zal zien dat je samen sterker bent dan de sterkste van de ploeg alleen.
 • Wees dankbaar voor wat anderen voor je doen. Kom op tijd op de training. Zorg voor je eigen materiaal. Poets je fiets en laat je kledij niet rondslingeren. Zorg voor het materiaal van de club. Op het einde van de training help je alles op zijn plaats te brengen. Laat geen rommel achter.
 • Zorg voor je lichaam. Eet gezond en drink voldoende. Neem op tijd rust en sport niet als je ziek bent.
 • Wees communicatief. Vraag uitleg wanneer je iets niet begrijpt, en geef opbouwende kritiek wanneer je niet akkoord bent. Blijf altijd sportief.
 • Wanneer je geen sporter bent, ben je supporter. Behandel de anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Blijf positief en moedig iedereen aan op een sportieve manier.

Neen tegen grensoverschrijdend gedrag!

Grensoverschrijdend gedrag is een heel breed begrip en omvat elke vorm van gedrag, verbaal of non-verbaal die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en als doel heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten en die plaatsvinden binnen het kader van onze ploeg. Dit omvat dus naast seksueel grensoverschrijdend gedrag ook pesten, bedreigen, discriminatie of beledigingen.

Als bestuur willen en zullen we:

 • rekening houden met de leefwereld van elk lid
 • elk recht op privacy respecteren
 • aandacht geven aan bezorgdheden van ouders en begeleiders
 • ons altijd bereid tonen tot samenwerking en communicatie met ouders en renners
 • ons best doen een veilige omgeving te creëren voor de renners

Als renner :

 • laat je plezier primeren op het resultaat
 • behandel je iedereen zoals je zelf behandeld wil worden
 • communiceer je positief
 • zorg je er voor dat onze team een plaats is waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.
 • meld je grensoverschrijdend gedrag, ook als je niet zelf het slachtoffer bent

Iedere melding van inbreuk zal door het bestuur met de nodige ernst en discretie worden behandeld.

Privacy

Het team verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren. De persoonsgegevens van de leden worden overeenkomstig de privacyverklaring van de club behandeld. Tijdens wedstrijden en activiteiten van de club foto's worden genomen die achteraf online worden gepubliceerd.

Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement kan enkel gewijzigd worden door het dagelijkse bestuur van het Tomabel-Inofec Cycling Team.